Siirry sisältöön

Sijoitusprosessi ja hakuohjeet

Venture Capital -rahaston hallinnoinnista kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessä
BFVC:n henkilöstöön sijoitusidean arvioimiseksi.

Sijoitusprosessi

BFVC:n sijoituspolitiikka, riskirahoitusohjelma ja mallirahastosopimus auttavat hakijaa ymmärtämään sijoitusidean soveltuvuudesta ohjelmaamme.

BFVC:n sijoitusprosessi on monivaiheinen sisältäen vaiheet ensimmäisestä tapaamisesta sijoitussitoumuksen antamiseen rahastolle. Sijoitusprosessi ensimmäisestä tapaamisesta sijoituspäätökseen kestää 6-12 kuukautta, joskus enemmänkin. BFVC kannustaa hakijaa olemaan yhdeydessä rahastoidean tunnustelua varten mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Iteratiivisen prosessin aikana BFVC tukee hallinnointiyhtiötä sen työssä rahastohankkeen kehittämisessä, esim. antamalla tehtäviä eri osa-alueiden kehittämiseksi seuraavan tapaamiseen. Prosessin aikana BFVC pyytää hakijaa täyttämään due diligence -kyselylomakkeen, joka tukee rahaston sijoitusidean valmistelua.

Hakemuksen sisältö

Rahastosijoitusta haetaan kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella BFVC:lta. Hakemuksessa, jonka pituus tulisi mielellään olla enintään kymmenen A4-sivua on esitettävä seuraavat asiat

 1. BFVC:ltä haettu sijoituksen määrä euroina ja rahaston tavoitekoko

 2. Tiedot hallinnointiyhtiöstä ja sen omistajista. Tiedot hallinnointiyhtiön avainhenkilöistä ja muista, nykyisistä tai suunnitelluista sijoitusammattilaisista sekä heidän tehtävistään ja ajankäytöstään hallinnointiyhtiössä. Näiden lisäksi tiedot hallinnointiyhtiön käyttämistä neuvonantajista.

 3. Tiedot perustettavasta rahastosta
  • Rahaston nimi, juridinen muoto ja kotipaikka sekä muut perustiedot
  • Rahaston sijoitusstrategia sisältäen tiedot ja perustelut sijoitusmahdollisuudesta ja sijoitusteemoista, näkemyksen kohdeyritysten liiketoiminta-alueista, kohdeyritysten kehitysvaihe ensisijoitusta tehtäessä, sijoitusten maantieteellinen jakauma ottaen huomioon riskirahoitusohjelman edellytykset sekä tuotto-odotus rahastotasolla ja yksittäisten sijoitusten tuottotavoite
  • Hankevirta: lähteet ja hankevirran tuottaminen/kehittäminen
  • Rahaston sijoitusten rakenne (sijoitusinstrumentit)
  • Rahaston sijoitusjakson ja toimikauden pituudet
  • Ensisijoituksiin ja jatkosijoituksiin varattavat osuudet rahaston pääomasta
  • Tiedot rahaston hallinnointipalkkiosta, perustamiskustannusten enimmäismäärästä sekä tiedot muista palkkioista tai kustannuksista, joista rahasto vastaa. Hallinnointiyhtiön budjetti xlsx-tiedostomuodossa oheistetaan liitteeksi
  • Ehdotus rahaston voitonjaoksi. Jos hakija ehdottaa epäsymmetristä voitonjakoa, hakemuksessa tulee esittää perustelut tämän käytölle ja laskelma epäsymmetrisen voitonjaon vaikuttavuudesta
  • Ehdotus voitonjakoeräksi (carried interest) ja sen jakautuminen rahaston sijoitusammattilaisille
  • Hallinnointiyhtiön, vastuunalaisen yhtiömiehen tai rahaston sijoitusammattilaisten sijoitus (GP commitment) rahastoon
 4. Tieto varainkeruun suunnitellusta aikataulusta sekä yhteenveto hakijan rahastoon tavoittelemista sijoittajista tai sijoittajaryhmistä sekä hakijan alustavat näkemykset sijoittajien tai sijoittajaryhmien sijoitussitoumusten määristä rahastoon

 5. Tiedot hallinnointiyhtiön avainhenkilöistä ja muusta henkilöstöstä (tiimin jäsenistä) ja heidän työkokemuksestaan ja sijoituksistaan ryhmänä tai yksittäisinä henkilöinä (track record). Tiimin jäsenten CV:t toimitetaan hakemuksen liitteenä.

 6. Tiedot hallinnointiyhtiön henkilöiden ajankäytöstä rahastoa varten sekä henkilöiden mahdollisista muista työsuhteesta, liiketoiminnasta tai ammattimaisesta sijoitustoiminnasta

 7. Hallinnointiyhtiön liiketoiminnan kehittämistavoite pitkällä aikavälillä ja henkilöstösuunnitelma rahaston toimikaudelle

 8. Vakuutus siitä, että hallinnointiyhtiö on perehtynyt Business Finland Venture Capital Oy:n rahastosopimuksen ehtoihin ja sitoutuu näiden käyttöön sellaisenaan tulevassa rahastossa 

Hakemuksen liitteet

Seuraavat asiakirjat oheistetaan hakemuksen liitteiksi ja niitä ei lueta hakemuksen sivumäärään:

 • Rahaston juridinen rakennekaavio sisältäen vastuunalaisen yhtiömiehen ja hallinnointiyhtiön ja näiden omistajat aina ylimpään omistajaan asti (henkilö- ja/tai y-tunnukset tulee myös esittää)
 • Hallinnointiyhtiön henkilöiden CV:t ja tiedot sijoituksista ja sijoitustoiminnan tuotoista (track-record)
 • Hallinnointiyhtiö, sen rahastorakennekaaviossa esitetyt omistajat ja tiimin jäsenet, antavat kirjallisen suostumuksensa BFVC:lle luotto- ja maksuhäiriötietojensa, yritysyhteystietojensa sekä veronmaksutietojensa tarkistamiseksi palveluntuottajalta sekä veroviranomaiselta sekä antavat BFVC:lle myös kirjalliset selvityksensä mahdollisesti vireillä olevista, heitä koskevista oikeudenkäynneistään ja sekä heitä koskevista rikostuomioistaan.
 • Hallinnointiyhtiön henkilöt antavat kirjallisen suostumuksensa henkilötietojensa tallentamiseen BFVC:n kontaktitieto-, sijoittaja- ja sidosryhmärekisteriin
 • Hallinnointiyhtiön budjetti kuluvalle ja vähintään viidelle seuraavalle tilikaudelle xlsx-tiedostomuodossa
 • Luonnos rahaston sijoituspolitiikaksi ja vastuullisen sijoittamisen politiikaksi
 • Kuvaus hallinnointiyhtiön sijoitusprosessista ja rahaston päätöksenteosta
 • Rahastosta mahdollisesti laadittu luonnos sijoitusmuistioista ja esitykset sijoittajille

Hakemus liitteineen toimitetaan suojatulla sähköpostilla osoitteeseen: info (at) businessfinland.vc tai salatulla sähköpostilla tämän linkin kautta.

Päätöksenteon tueksi BFVC tekee tai teettää tarpeellisen kaupallisen, taloudellisen ja oikeudellisen due diligence -tutkimuksen rahastosta ja sen hallinnointiyhtiöstä varmistaakseen, että rahaston sijoituspolitiikka on liiketaloudellisesti perusteltavissa ja BFVC:n sijoituspolitiikan, riskirahoitusohjelman sekä valtiontukilainsäädännön mukainen.

 

 

 

Yhteystiedot

Lisätietoja toiminnastamme Business Finland Venture Capital Oy:n henkilöstöltä.

Venture Capitalin yhteystiedot